• 01

  WWT

  Ondarymgeçiriji WWT, beton süýüm, gurluşyk ýassygy, galyndy suwlary elektroplatirlemek, galyndy suwlary çap etmek we ölmek, gum ýuwmak we ş.m.

 • 02

  Poroşok

  Hk daşy, kwars, göwher, grafit, gara gurşun, titanium dioksidi, kremniý karbidi, uglerod ak we ş.m.

 • 03

  Palçyk

  Kaolin, bentonit, keramika, çin toýun we ş.m.

 • 04

  Tohum tohumy

  Palma ýagy, kokos ýagy, iýilýän ýag, ösümlik ýagy, nahar rulony, däne ýagy, kepek ýagy, künji ýagy we ş.m.

img

Aýratynlyk önümleri

 • .Yl
  kompaniýa döredildi

 • Zawod
  meýdany (m2)


 • dükanlar

 • Lyyllyk önümçilik
  kuwwaty (birlikleri)

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • 25 ýyldan gowrak tejribe

  1990-njy ýyldan başlap, müşderilerimize 25 ýyldan gowrak wagt bäri welosipedleri üçin ýokary hilli çalyşma bölekleri bilen üpjün etmek üçin dürli üpjün edijiler we welosiped böleklerini öndürijiler bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

 • Machineryhli tehnika üçin 1 ýyl kepillik

  Sparehli ätiýaçlyk şaýlary bilen uzak wagt we durnukly üpjünçilik

 • 25 ýyldan gowrak tejribe

  Easyeňil önüm girdejileri we çalyşmalary, şeýle hem ähli müşderilerimiz üçin 24 sagat goldaw bilen iň oňat müşderi hyzmatyny kepillendirýäris. Mundan başga-da, her bir müşderi katalogymyzdan islendik bölegi dünýäde mugt eltip berýär.

 • InnovationInnovation

  Innowasiýa

  Täzelik täze bir zat ýa-da bir zady etmegiň täze usuly

 • CooperationCooperation

  Hyzmatdaşlyk

  kömek etmäge we haýyş edilişi ýaly etmäge taýyn

 • Energy SavingEnergy Saving

  Energiýa tygşytlamak

  Tehniki we ykdysady baha beriş indeksi we energiýa tygşytlaýyş taslamasynyň usuly

Metbugat habarlaryny süzüň

 • Süzgüç pressini nädip saýlamaly?

  Süzgüç metbugatynyň esaslaryna düşünmek Fil Süzgüç metbugaty näme? Süzgüçli press, suwuklyklary we gatylary bölmek üçin ulanylýan senagat enjamy. Mikstura basyş edip işleýär

 • Süzgüç pressi näme üçin ulanylýar?

  Süzgüç pressine giriş TechnologyA süzgüç pressi, dürli önümçilik programmalarynda ulanylýan iň köne we ygtybarly suwlandyryjy enjamlaryň biridir. Süzgüçli press gaty jisimleri bölmek arkaly işleýär

 • Membrananyň süzgüç plastinkasy näme?

  Membrana süzgüç plitalary bilen tanyşlyk ● Kesgitleme we esasy funksiýaMembrana süzgüç plitalary gaty maddalary suwuklyklardan bölmek prosesinde möhüm elementdir. Bu tabaklar bezelipdir

 • Hytaýda membrana süzgüç plitalarynyň dürli görnüşlerine düşünmek

  Hytaýda membrananyň süzgüç plitalarynyň köp görnüşi ýasalýar. Bular hapa saklaýan inçe diwaryň üsti bilen suwy arassalamaga kömek edýär. Käbirleri suwy söýýän gubka ýalydyr; polimer ýa-da keramika ýaly gaty bit diýilýän zatlary ulanýarlar.

 • Hytaýyň membrana süzgüçli plastinka bazaryny emele getirýän tendensiýalar

  Hytaýda, membrananyň süzgüçli plastinka bazaryndaky tendensiýalar bio esasly dermanlara we hökümetiň suwy arassalamak düzgünlerine bolan islegiň artmagy sebäpli emele gelýär. Bu üýtgeşiklikler, kärhanalar köp energiýa sarp etmän materiallary gaýtadan işlemegiň has gowy usullaryny gözlänlerinde ýüze çykýar. Şeýle hem, COVID-19 pandemiýasy kompaniýalaryň işleýşini we adamlaryň gündelik durmuşyny üýtgetmek arkaly bu pudaga uly täsir etdi.

 • Býudjetiňizi ulaltmak: Süzgüç metbugat maşynynyň bahasy boýunça gollanma

  Dogry süzgüç pressini saýlamak sanlaryň oýny bolup biler. Uly, has ukyply bölümler has ýokary bellikler bilen gelýär, ýöne işi çaltlaşdyrýar. Soň bolsa, awtoulag dolandyryşlary we ajaýyp süzgüçler ýaly goşmaça bölekler bahany hem ýokarlandyrýar.

 • Süzgüç metbugat bahasynyň derňewi we täsir ediji faktorlar

  Süzgüç pressi himiýa, metallurgiýa, magdançylyk, azyk, derman we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan gaty suwuk aýralyk enjamy. Daşky gurşawyň habardarlygynyň ýokarlanmagy bilen süzgüç metbugatyna bolan isleg hem artýar. Şeýle-de bolsa, süzgüç metbugatynyň bahasynyň üýtgemegi we bazardaky ýerleşişi satyn alanyňyzda köp kompaniýalar üçin möhüm pikirlere öwrüldi.

 • laboratoriýa masştabynda süzgüç basyň

  Laboratoriýa synagyndan peýdalanmak üçin süzgüç elmydama kiçi göwrümde, el bilen nasos görnüşinde, gidrawliki görnüşde we jak ýapylyş görnüşinde bolup biler. Laboratoriýa süzgüç pressini elmydama el görnüşinde, kiçi göwrümli we aňsat işleýär.

 • Süzgüçli metbugat saýlamasyny deňeşdirmek, palçygy bejermekde haýsysynyň artykmaçlygy bar?

  Indi, haýsy pudaga degişlidigine we palçykdan bejeriş enjamlarynyň haýsy görnüşine mätäçdigine garamazdan, süzgüç pressi hökmany suratda zerurdyr, sebäbi ilki bilen palçygy gysmalymy ýa-da

 • Hytaýyň süzgüç metbugat önümçiligi çempiony - HZfilter

  Hangzhou Filter, hytaýly süzgüç enjamlaryny öndüriji. Süzgüçli pressleri öndürmekde we satmakda yzly-yzyna 15 ýyl birinji ýerde durýar we önümleri dünýäniň çar künjegine eksport edilýär. Birnäçe halkara oýlap tapyş patentine eýe bolmak.

Habaryňyzy goýuň